Hoe kunt u op de kosten van uw arbeidsongeschikte werknemer(s) besparen?

Het belang van werkgevers om te besparen op de kosten van langdurig arbeidsongeschikte werknemers is dus groot. Besparingen zijn op diverse manieren mogelijk:

  • De kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte kunnen soms vergaand worden beperkt doordat de werknemer een uitkering (Ziektewetuitkering, WAO-uitkering, IVA-uitkering of WGA-uitkering) kan krijgen die in mindering mag worden gebracht op het door te betalen loon.
  • Met zorgvuldig handelen kan een tweede periode van loondoorbetaling tijdens ziekte vaak worden voorkomen.
  • Loonsancties blijken in bezwaar en beroep nauwelijks terug te draaien te zijn, maar kunnen wel degelijk worden voorkomen.
  • Als bezwaar wordt gemaakt tegen een beslissing tot toekenning van een WGA-uitkering, blijkt nogal eens dat eigenlijk een IVA-uitkering moest worden toegekend. Een IVA-uitkering kost de werkgever niets.
  • En als eenmaal een WGA-uitkering is toegekend, is het zaak te bewaken dat het UWV op tijd tot herbeoordeling overgaat, om te voorkomen dat een WGA-uitkering wordt betaald aan (ex-) werknemers die inmiddels eigenlijk een IVA-uitkering hadden moeten krijgen of die helemaal geen uitkering meer hadden moeten krijgen. Uit eigen beweging doet het UWV namelijk nauwelijks of geen herbeoordelingen.
  • Tenslotte kunnen besparingen worden bereikt door er op toe te zien dat (ex-) werknemers op tijd alle mogelijke behandelingen ondergaan, waardoor WGA-uitkeringen niet langer dan nodig worden uitbetaald.
De praktijk laat zien dat deze besparingen vaak niet worden bereikt. Uitkeringen die de kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte kunnen drukken worden niet aangevraagd. Loonsancties worden opgelegd. WGA-uitkeringen worden ten onrechte toegekend. Herbeoordelingen blijven achterwege. En werknemers krijgen te lang een WGA-uitkering doordat zij mogelijke behandelingen helemaal niet of te laat ondergaan.

Maximaal besparen op de kosten van uw arbeidsongeschikte werknemers