Voorwaarden

Van Zijl Casemanagement B.V. verricht haar werkzaamheden onder de volgende voorwaarden:

1.    Van Zijl Casemanagement B.V. verricht haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op basis van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij Kantoor Mr. van Zijl B.V. en niet Van Zijl Casemanagement B.V. de opdrachtnemer is. De algemene dienstverleningsvoorwaarden van Kantoor Mr. van Zijl B.V. zijn op deze overeenkomst van toepassing.

2.    Bij de uitvoering van de opdracht schakelt Kantoor Mr. van Zijl B.V. Van Zijl Casemanagement B.V. in. Van Zijl Casemanagement B.V. verricht haar werkzaamheden op basis van een overeenkomst van opdracht met Kantoor Mr. van Zijl B.V., niet op basis van enige overeenkomst met de opdrachtgever.

3.    De register casemanagers van Van Zijl Casemanagement B.V. verrichten hun werkzaamheden onder de tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid als advocaat van één van de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl B.V. Tenzij in een bepaalde zaak een andere advocaat optreedt, is mr. J.P.M. (Joop) van Zijl als advocaat tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement B.V.

4.    De werkzaamheden van de register casemanagers van Van Zijl Casemanagement B.V. worden door Kantoor Mr. van Zijl B.V. aan de opdrachtgever in rekening gebracht op basis van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, tegen een door Van Zijl Casemanagement B.V. namens Kantoor Mr. van Zijl B.V. met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Indien met de opdrachtgever niet uitdrukkelijk een uurtarief overeengekomen mocht zijn, dan geldt het uurtarief dat Kantoor Mr. van Zijl B.V. voor de werkzaamheden van Van Zijl Casemanagement B.V. aan andere opdrachtgevers in rekening pleegt te brengen.

5.    Van Zijl Casemanagement B.V. factureert de kosten van haar dienstverlening periodiek aan Kantoor Mr. van Zijl B.V. die deze kosten vervolgens aan de opdrachtgever in rekening brengt.

6.    Van Zijl Casemanagement is gerechtigd om, indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, namens Kantoor Mr. van Zijl B.V. derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen, de kosten van deze inschakeling aan de opdrachtgever in rekening te brengen en namens de opdrachtgever beperkingen van de aansprakelijkheid van deze derden te aanvaarden. Kantoor Mr. van Zijl B.V. en Van Zijl Casemanagement zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

7.    Kantoor Mr. van Zijl B.V. is verplicht zich om zich conform de regels van de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van opdrachten. Deze verzekering omvat ook de aansprakelijkheid voor de werkzaamheden van Van Zijl Casemanagement.

8.    Kantoor Mr. van Zijl B.V. neemt deel aan de "klachten- en geschillenregeling advocatuur". Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Van Zijl Casemanagement, inclusief alle factuurgeschillen, zullen op basis van arbitrage worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.