Premiedifferentiatie

Met ingang van 1 januari 2014 wordt premiedifferentiatie ingevoerd voor wat betreft de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters. Dat wil zeggen dat de premie die de werkgever aan het UWV moet betalen, hoger wordt indien aan een werknemer die ziek uit dienst is gegaan een Ziektewetuitkering of een WGA-uitkering wordt toegekend. Het moet dan gaan om uitkeringen die op of na 1 januari 2012 zijn toegekend. De premie van een kalenderjaar wordt steeds beïnvloed door de uitkering die twee jaar eerder is betaald. Voor de premie van 2014 gaat het dus om werknemers die in 2012 een uitkering hebben ontvangen. Voor wat betreft Ziektewetuitkeringen zijn dat werknemers die in 2012 ziek zijn uitgevallen. Voor wat betreft WGA-uitkeringen zijn dat werknemers die in 2010 ziek zijn uitgevallen en die na 104 weken wachttijd in 2012 een WGA-uitkering hebben gekregen.


Eigenrisicodragen