Casemanagement


Wat is casemanagement?

Uiterlijk na acht weken moet een werkgever voor een zieke werknemer die nog re-integratiemogelijkheden heeft, een plan van aanpak voor de re-integratie opstellen. In dat plan van aanpak moet een persoon worden aangewezen die de re-integratieactiviteiten begeleidt en die de contacten tussen de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts of arbodienst verzorgt[1]: de casemanager.

Hoewel een ieder (ook de werkgever zelf) die casemanager kan zijn, zorgen de hoge kosten van arbeidsongeschikte werknemers en de complexe wetgeving er voor dat het loont om iemand te kiezen die voor dat werk is opgeleid en die beschikt over de deskundigheid en ervaring die noodzakelijk zijn om de kosten van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer daadwerkelijk tot een minimum te beperken. 

Casemanagement

Bij Van Zijl Casemanagement en Advies zijn wij gewend om onze casemanagers in te zetten in de moeilijkste gevallen, bijvoorbeeld bij werknemers:
 • waarvan de re-integratie is vastgelopen;
 • die al uit dienst zijn (maar toch moeten worden gere-integreerd omdat de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet);
 • ontslagen moeten worden maar nog niet ontslagen kunnen worden zo lang zij ziek zijn. 
Onze casemanagers beschikken over de deskundigheid en ervaring die nodig is om ook in die gevallen de re-integratie zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. Zij kunnen bovendien terugvallen op de advocaten van Van Zijl advocaten, die gespecialiseerd zijn in vraagstukken betreffende arbeidsongeschikte werknemers. En natuurlijk zijn onze casemanagers u ook graag van dienst als u gewoon de beste dienstverlening voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers wenst.

Wanneer casemanagement?

Wij gaan er van uit dat wij beginnen waar het voor u ophoudt. Als u dat wilt kunt u zelf een door u gekozen deel van het casemanagement verzorgen. Wij kunnen het casemanagement op verschillende momenten van u overnemen, bijvoorbeeld:
 • Direct 
Het casemanagement kan direct starten bij de ziekmelding van de medewerker. In dat geval zal onze casemanager contact opnemen met de medewerker en alle betrokkenen, waaronder de bedrijfsarts, aansturen. Hierbij is het van groot belang dat kritisch wordt bekeken wat de bedrijfsarts aangeeft en of deze volgens de geldende richtlijnen werkt. Contact en overleg alsmede korte lijnen met alle betrokken partijen is essentieel in het proces. Daarnaast worden alle zaken omtrent de Wet verbetering Poortwachter opgepakt en aangestuurd, waarbij ook actief wordt geadviseerd indien verzuim stagneert of een medewerker niet meewerkt. Naast het verkorten van het verzuim is een goede dossieropbouw essentieel. Waar nodig worden interventies door ons ingezet en gecoördineerd, en deskundigenoordelen aangevraagd bij UWV. Hierbij bekijken we tevens mogelijkheden van financiering van de interventies. Wij staan voor een begeleiding en advisering met korte lijnen en een heldere communicatie. 
 • Vanaf de probleemanalyse
Het casemanagement start bij het opstellen van de probleemanalyse in de zesde week van het ziekteverzuim. Op dat moment moet een duidelijke koers worden ingezet. Onze casemanager pakt dat op en zorgt voor de noodzakelijke coördinatie. Onze casemanager blijft de regie houden en bewaakt voortdurend de voortgang. 
 • Vanaf de 42e weekmelding 
Het casemanagement kan starten bij de 42e weekmelding aan UWV. Op dit moment is het extra belangrijk dat er wordt aangestuurd op het concreet bepalen van de belastbaarheid, voor zover dit nog niet is gebeurd, en op het starten van een tweede spoortraject. Bent u met de wettelijk verplichte stappen namelijk te laat in het proces, dan ligt bij een eventuele WIA-aanvraag voor uw bedrijf al gauw een loonsanctie van UWV op de loer.  
 • Bij complexe gevallen
Onze casemanagers kunnen bij alle (complexe) dossiers ad hoc worden ingezet. 
 • Bij concrete taken
Uiteraard kunnen wij ook op andere wijze ondersteunen in de reductie van verzuim en verzuimkosten. Hierbij kunt u denken aan:
 • het inventariseren van de no-riskpolis (het UWV neemt dan bij ziekte in feite de loondoorbetaling over);
 • het adviseren over het verkrijgen van loonkostenvoordelen;
 • het adviseren en corresponderen in zaken waarin een medewerker niet meewerkt aan herstel en re-integratie;
 • het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV;
 • het aansturen en coördineren van interventies;
 • het repareren van dossiers als al een loonsanctie is opgelegd;
 • het aansturen van (spreekuren van) de bedrijfsarts;
 • het in kaart brengen en verlagen van de kosten van een WGA-uitkering;
 • het onderzoeken van de mogelijkheid om een WGA-uitkering om te zetten in een IVA-uitkering (anders dan de kosten van de WGA-uitkering komen de kosten van de IVA-uitkering niet voor rekening van de werkgever);
 • het aanscherpen of opstellen van het ziekteverzuimbeleid;
 • het aanscherpen of opstellen van het interventiebeleid;
 • het aanscherpen of opstellen van het re-integratiebeleid.
 • Re-integratiecheck
Bent u met de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer goed genoeg op weg om een loonsanctie te voorkomen? Wij kunnen voor u een re-integratiecheck uitvoeren. U ontvangt een dossieranalyse en een helder advies met concrete handvatten voor het vervolg van de re-integratie.  U betaalt een vaste prijs van € 350,00 exclusief omzetbelasting.

Klik hier voor meer informatie over de re-integratiecheck.
[1]  Artikel 4 lid 2 onder c Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar.